Navigácia
  • Domov
  • História

História

Už v roku 1995 predstavitelia mesta Trnava prišli s myšlienkou ako využiť negatívny trend častej rozkopávkovej činnosti v meste. Išlo o podmienku pripokládky HDPE rúr pre potreby mesta v rámci rozkopávky telekomunikačného operátora od hotela Trnavan na Zelenečskej ceste naprieč celým mestom až na výpadovku na Trstínskej ceste smer Senica. Okolo roku 2004 sme začali uvažovať nad možnosťami jej využitia. Slovensko bolo vtedy na poslednom mieste v tabuľke výšky cien a kvality služieb širokopásmového pripojenia aj kvôli reálne nekončiacemu monopolu Slovak Telekomu.
Prieskum využitia a stavu internetu na Slovensku, v Čechách a v Európe preukázal v tom čase vysoké ceny internetu oproti susednému Česku dvojnásobne a napr. oproti Dánsku až desaťnásobne.
Podľa vzoru realizácie podobných projektov v mestách Zvolen (ZOMES), Liberec, Praha, Plzeň uzrela svetlo sveta koncepcia mestskej metropolitnej optickej siete s pracovným názvom TOMNET (trnavská optická metropolitná sieť (network)). V tom čase na príprave projektu priebežne pracovali popri normálnej pracovnej činnosti dvaja informatici MsÚ a vedúci odboru organizačného a vnútornej správy.
Rokovania s trnavskými poskytovateľmi wifi pripojenia v roku 2005 priniesli viac variantov možných riešení, skončili však v slepej uličke kvôli výške nákladov. Nasledovali rokovania s celoslovenskými poskytovateľmi z ktorých sa nakoniec nedokázali pripraviť realizovateľné obchodné modely. Rokovania s nadnárodným poskytovateľom vyzeralo najsľubnejšie, ale v poslednej fáze rokovaní sa spoločnosť rozhodla presunúť svoje obchodné aktivity do východných krajín.
Z týchto dôvodov a vzhľadom na ceny, možnosti a potreby mesta bola zmenená stratégia siete TOMNET slúžiacej hlavne pre potreby magistrátu.
Stratégia pripokládky HDPE rúr ako podmienka vyrovnania za rozkopávky na mestskom majetku (na komunikaciách a zeleni) zakotvená v Zásadách o nakladaní a hospodárení s majetkom mesta ako aj racionálne cielené investície zo strany mesta urýchlila realizáciu vybudovania siete TOMNET, čo prinieslo možnosť skvalitnenia vnútornej komunikácie organizácií v pôsobnosti mesta a v neposlednom rade znížila zároveň náklady na prevádzku IKT služieb. Priniesla však nárast objemu poskytovaných služieb IKT a práce okolo rozkopávok a tak sa referát IKT rozšíril o ďalšieho informatika.
Realizácia 1.etapy pripájania mestských objektov na optiku bola ukončená v roku 2006. Spolu so zapojením na optickú sieť sme začali s poskytovaním súvisiacich služieb IKT ako napríklad konfigurácia a správa internetového pripojenia, inštalácia počítačov pre materské školy, inštalácia a správa ERP softvéru a antivíru, budovanie a dorábka LAN siete, zapájanie telefónov, zriadenie a správa emailových účtov. Pre správu mestského majetku sme pripojili 22 výmenníkových staníc. Ostatných prípojných bodov bolo celkovo 42 (materské a základné školy, mestský úrad, mestská polícia, Správa mestského majetku, s.r.o., Stredisko sociálnej starostlivosti, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta, Mestská televízia Trnava, s.r.o.). A to stále pri nezvýšenom počte pracovníkov. Toto obdobie bolo dosť hektické.
Realizácia 2.etapy začala v období pripokládky so spoločnosťou Orange a trvá dodnes. Aktuálny počet prípojných bodov je 113.
Za úspešnú realizáciu tohto projektu vďačíme všetkým našim partnerom na samosprávach v Čechách a na Slovensku, ktorí neváhali prispieť skúsenosťami zo svojich budovateľských čias a upozorňovali nás na chyby a problémy, ktoré museli riešiť pri podobných projektoch a tiež aj našim obchodným partnerom za trpezlivosť a ochotu.
Nová koncepcia organizácie správy IKT prostriedkov Mesta Trnava vznikala na základe podobného vývoja v okolitých krajinách Rakúsko, Dánsko, Estónsko a hlavne podľa úspešného modelu a skúseností Libereckej IS, a.s., ktorej výsledky sú našou métou, a ktorá sa stala našim a dobrým partnerom a vzorom.
V súčasnosti má náš kolektív 8 informatikov a spravujeme heterogénnu telefónnu sieť s počtom telefónnych aparátov 758, optickú sieť s počtom aktívnych zariadení 87, niekoľko LAN sietí, 12 serverov, 9 hotspotov, 297 počítačov, 161 tlačiarní, 2 webkamiery a poskytujeme služby pre sieť výmenníkových teplárenských staníc, televízne prenosy a živé vysielanie do dvoch spoločností a terestrial.
1.8.2008